Regulamin

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych - po zmianach zgodnie z RODO

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – KOSMETYK.NET Kuciński Sp. K. z siedzibą ul. gen. Fieldorfa-Nila 6, 87-100 Toruń, NIP: 9562296111, REGON: 341171111

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, informowania o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach itp., dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy.

 7. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@kosmetyk.net, numer telefonu: 566570150 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 8. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook, Google Analytics, Google AdWords, Criteo GMBH). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 

 

 

REGULAMIN

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA
SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kosmetyk.net. Sprzedającym jest spółka Kosmetyk.net Kuciński Spółka Komandytowa siedzibą w Toruniu, ul. gen. Augusta E. Fieldorfa „Nila” 6, 87-100 Toruń, wpisaną przez Sąd Rejonowy Toruniu, VI wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS a395955. Zarejestrowana pod numerem NIP: 956-229-61-11, Regon: 341171111.

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerami telefonów: 500 100 833, 56 657 01 50 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@kosmetyk.net

 

 

§ 1

Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. 1422 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży, będąca bez wad.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 7. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kosmetyk.net za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 10. Strona – Sprzedający lub Klient.
 11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.kosmetyk.net
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta wraz z adresem dostawy zamówienia.

 

§ 2

Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy Kosmetyk.net Kuciński sp.k. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Kosmetyk.net Kuciński sp.k. są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3

Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kosmetyk.net są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, o których Konsument zostaje poinformowany najpóźniej na początku składania zamówienia.
 2. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Sklep wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym imię i nazwisko Zamawiającego, dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adresu e-mail i potwierdzi zamówienie drogą mailową na podstawie linka przesłanego mailem, a także zaakceptuje regulamin sklepu.
 7. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze informacji mailowej na adres podany w trakcie składania zamówienia, która zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, w tym sposobie i terminie zapłaty, a także sposobie i terminie spełnienia świadczenia. W przypadku Konsumenta potwierdzenie zawiera równie informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz prawa do zwrotu produktu.
 8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego przesyłając informację na adres mailowy podany przez Kupującego..
 9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia wraz z wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD dotyczy przesyłek krajowych i zagranicznych. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu odbioru. W takiej sytuacji można dokonać płatności w formie gotówkowej na miejscu.
 3. Informacje dotyczące czasu i kosztu wysyłki towarów są umieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy i każdorazowo w trakcie finalizowania zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy towaru i określony przy poszczególnych produktach. Wysyłka następuje po skompletowaniu zamówienia przez Sprzedającego.
 5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przewidywany termin dostawy w  przypadku wyboru płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia natomiast w przypadku płatności „przelew” wynosi do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”. 
 6. Koszty wysyłki zagranicznej: ustalane są indywidualnie i uzależnione są od kraju, do którego wysyłana jest przesyłka oraz od wagi paczki. Przed dokonaniem wpłaty na konto proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia dokładnych kosztów. W przypadku wysyłki za granicę obowiązuje przelew na konto, nie ma możliwości wysyłki za pobraniem. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 7. Przesyłki nadajemy codziennie od poniedziałku do piątku.

 

§ 5

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura) zgodnie z wolą Kupującego.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu lub przez szybkie płatności Przelewy24.

 

§ 6

Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przesyłka zawiera, poza zamówionym towarem, dowód zakupu. W przypadku Konsumenta przesyłka dodatkowo zawiera wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z informacją dotyczącą prawa o odstąpieniu oraz prawa zwrotu towaru.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do regulaminu lub który znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez  14 dni (podstawa prawna:  art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:

          a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub   

             służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

          b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

         c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie

            można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

           dostarczeniu; \w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

           nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

      4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego.

      5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma     

          zwrócić zapłatę. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od

          niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym

          Konsument odstąpił od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

          zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W 

          każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

      6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem 

          lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

      7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument

          wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

 

§ 7

Procedura reklamacji

 

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. W przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedający, produkt należy odesłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego procedury reklamacyjnej w ramach rękojmi reklamowany towar należy odesłać na koszt Sprzedającego.
 3. Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jednakże nie może od niej odstąpić jeśli wada towaru jest nieistotna. Sprzedający może niezwłocznie usunąć wadę lub wymienić rzecz na nową, czym czyni zadość żądaniom Kupującego.
 4. Sprzedający uwzględnia reklamację, wybierając ten ze sposobów usunięcia wady, który będzie możliwy i nie będzie się wiązał z nadmiernymi kosztami lub odmawia jej uwzględnienia w ciągu 14 dni.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.
 6. Klient traci uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym, jeżeli przed upływem dwóch lat od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie 8.
 9. W terminach określonych w punkcie 9 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, stosuje się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 8

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 4. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kosmetyk.net, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 21 ze zm.) oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 , poz. 101 ze. zm.).
 3. Spory pomiędzy Konsumentem, a Sklepem mogą być rozpatrywane w sposób pozasądowy. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 4. Sprzedający ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiany w regulaminie mogą być przeprowadzone z uwagi na zmiany w przepisach prawa, w związku z prowadzoną działalnością Sprzedającego, możliwością wprowadzenia nowych metod płatności lub nowych produktów. Wszystkie zmiany w regulaminie będą dostępne przez okres 30 dni na stronie Sprzedającego www.kosmetyk.net. Klienci posiadający konta Użytkownika otrzymają informację o zmianie regulaminu na wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym adres email. Zmiany w regulaminie zostaną wprowadzone 14 dni po wskazanym powyżej terminie.
 5. Data opublikowania regulaminu  25.12.2014 r.

 

Aktualności

zobacz wszystkie


ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 6
87-100 Toruń

tel. 56 657 01 50
tel. kom: 500 100 833
e-mail: biuro@kosmetyk.net

Newsletter: